برای شما لبخندی منحصر به فرد می سازیم | We make a unique smile for

ساعت کاری

همه روزه از ساعت 11 الی 20

026-34293881

با ما تماس بگیرید

026-34293884

با ما تماس بگیرید

کرج خیابان شهید بهشتی

نبش کسری برج ولیعهدی طبقه 4

کلیه مقالات مرتبط با دندانپزشکی در بیهوشی

مراقبت بعد از بیهوشی دندانپزشکی

مراقبت بعد از بیهوشی دندانپزشکی

مراقبت بعد از بیهوشی دندانپزشکی یه شما کمک می کنند تا عوارض و اثرات نا مطلوب احتمالی بیهوشی را رفع و یا کاهش دهید. اگر دندانپرشکی تحت بیهوشی را تحت