کامپوزیت ونیر

یک لبخند بی نقص در عکس ها

یکی از راه های کاربردی برای ترمیم و یا ساخت دوباره دندان های شما کامپوزیت ها هستند.

ما با استفاده از مواد ونیر و توان و تجربه خود به ساخت دوباره لبخند شما می پردازیم و تمام سعی خود را در راستای این مهم به کار گرفته ایم.

ونیر کامپوزیت